مردان زمانيكه نسبت بچيزی يا كسی علاقه داشته باشند بصورت غير ارادی و ناخودآگاه حركات جسمانی بخصوصی از خود نشان ميدهند كه نشانگر وجـود اشتياق نسبت به آن چيز يا فرد است. در اين قسمت برخی از اين علائم را يادآور ميشويم.
 

نزديك آمدن
اگر مردي علاقه مند باشد، به شـما نزديـك مي شود، شكمش را تو و سينه اش را جلو ميدهد، صاف مي ايستد و سپس ژست گرفتن شروع ميشود...!
ژست
* دستش را به طرف گلويش برده و كراوات خود را صاف ميكند
* يقه اش را ميزان ميكند
* گرد و غبار فرضي روی شانه هايش را مي تكاند
* آستين، پيراهن و لباسهاي ديگر خود را مرتب و صاف ميكند
* موهايش را مرتب ميكند.
قلاب كردن شست در كمربند
اين عمل به معناي ابراز و بيان قدرت و صلابت مردانگي بوده و فرد سعي در نشان دادن قدرت و توانگري خود ميكند.
حالت بدن
وضعيت بدن يك نشانه است، اگر او علاقه مند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت. اگر در حال نشستن پايش به سـمت شما اشاره نمايد، اين يك علامت خوب خواهد بود.
خيره شدن
خيره شدن به شما حتي چند ثانيه بيشتر از حد لزوم، همراه گشاد كردن چشم ها به معناي نشان دادن چراغ سبز است.
نگاه معني دار
به حالت نظاره سه ضلعي او توجه كنيد:
- چشم در چشم
- سپس بسوي دهان و چانه
- بسمت قسمت هاي ديگر بدن- برگشت دوباره بسمت چشم ها بفرمي سه ضلعي
دست به كمر ايستادن
اين حالت ايستادن براي بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگي براي گرفتاري و درگيري است!
نشانه هاي ديگر
بالا بردن ابروها
جدا شدن لب ها از يكديگر
تكان خوردن لبه هاي بيني
بازي كردن با جوراب و بالا كشيدن آن
برانداز كردن طرف مقابل
باز و بستن دكمه ژاكت
لمس نمودن صورت خود هنگام صحبت
فشردن دسته عينك

منبع: farshad7.com