دوران نامزدی یکی از مهمترین و حساسترین برهه در زندگی هر شخصی است که در این میان دامهای پرخطری در پیش روی زوجهای جوان است...

   

[دوران نامزدی یکی از مهمترین و حساسترین برهه در زندگی هر شخصی است که در این میان دامهای پرخطری در پیش روی زوجهای جوان است. چه خوب است که با آشنایی با این پرتگاه ها که گاه به جدایی زوجها منتهی می‌شود این دوران را امن و شیرین تر کنیم.] 

 

 دخالتهای نابجا

در همه جامعه ها و خانواده ها كسانی یافت می‌شوند كه محترمانه ترین نامی‌كه می‌توان بر آنان نهاد، «فضول» است! این فضولان،دو گروه اند: بی غرضان و با غرضان، اما كارهمگی شان «فتنه‌افكنی» و محصول كارشان «نابسامانی» و نیز پاره ای دیگر از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی است‌. دختر و پسر و همسران و خانواده هایشان باید مراقب این آفتهای آلوده باشند‌. اینان هم درخانواده دختر هستند و هم درخانواده پسر‌. هم در میان نزدیكان و خویشان و آشنایان پیدا می‌شوند وهم در بین دوران و بیگانگان هم در جمع دوستان هستند و هم دربین دشمنان‌. باید مراقب نیشهای زهراگین این عقرب صفتان كه اقتضای طبیعتشان نیش زدن است‌. باشیم پروای از اینان، عین خردمندی است و صیانت حیات خانوادگی در برابر آشوب افكنی این جاهلان و یا مغرضان شرط اندیشه مندی و دورنگری است‌. آه كه این «خناسان» درچه سینه هایی تپنده و قلبهای عشقناك، فرو می‌روند و ساحرانه در آنها می‌دمند وافسرده و اندوهناكشان می‌گردانند!

 

زوجهای جوان باید باپروااندیشی زیركانه، این دشمن كیشان رابه هرلباسی كه درآیند، بشناسند. بسیار می‌شود كه اینان، كذابانه، در لباس مصلح و دلسوز وخیرخواه به مصاف حیات نوپای آنان می‌آیند و سنگدلانه، به كمتر از فروپاشی زندگانی همسران جوان، رضا نمی‌دهند‌. هم اندیشی، همدلی، عشق ورزی، هوشیاری وزیركی و تقواپیشگی زوجهای جوان، و نیز راهنمایی و یاوری بزرگان خانواده، سلاحهای براو كارساز در رویارویی با اینان ودفع و رفع فتنه هایشان است‌.
 

 حرمت شكنی

پاسداشت حرمت والدین، واجب است وبی حرمتی به قلمرو حشمت آنان حرام است‌. بزرگداشت آنان از وظایف حتمی‌فرزندان و عروس وداماد است‌. احترام به ایشان محبت و احسانشان به جوانان را افزون می‌كند و رضایت والدین موجب خشنودی خداوند سبحان می‌شود و خرسندی خداوند به زندگانی جوانان، بركت وصفا می‌دهد و به زوجهای جوان  حسن عاقبت می‌بخشد‌.

سوگمندانه، پاره ای از جوانان، آنگاه كه همسر خویش را یافتند و با او همدم شدند، پدر و مادر را از یاد می‌برند و یا به آنان كم توجهی می‌نمایند وبی مهری می‌ورزندوگاهی به ایشان بی احترامی‌می‌كنند‌. به بزرگان، ادب ننهادن و حرمتشان را شكستن، نشانه بی ادبی و بی حرمتی حرمت شكنان است‌.

گاهی می‌شود كه  مادر داماد، پس از آوردن عروس و حتی به محض نامزدی، احساس می‌كند كه پسرش، دیگر آن محبت وتوجه پیشین را به او ندارد! این پدیده ناگهانی و نامهربانانه، برای مادر بسیار ناگوار است و چه بسا كه بر آن تاب نیاورد و تلخكامی‌اش را به پسر و عروسش سرایت دهد و آنگاه است كه نزاعها و كشمكشها سر می‌گیرد و همه را تلخكام می‌كند‌. مادر عروس نیز همین گونه است بی مهری عروس و داماد به والدین همسرشان، از بی تدبیری و نازیركی است و چه بسا آتشی افروخته شودكه دودش چشم همه شان رابسوزاند‌. دربسیاری از نزاعهای عروس با والدین داماد ونیز داماد با والدین عروس، بی كفایتی داماد و عروس دیده می‌شود‌. اگر عروس وداماد، همه جوانب را بنگرند و حق هركس را به جای خود ادا كنند، بسیاری از این دعواها و كشمكشهای موجود در خانواده های ما پیش نمی‌آید‌.

عاقل آن است كه حال دو طرف را مراعات كند وهیچ كدام را فدای دیگری نكند‌. آدمی‌حق ندارد والدین خویش را فدای همسرش كند و یا همسرش را فدای پدر ومادر كند. مگر نگاهداری حرمت هركدام ممكن نیست!؟ چرا در بسیاری از خانواده های ما دعواهای حرمت شكن و اعصاب سوز برپاست!

البته والدین و بزرگان نیز باید حال جوانان را مراعات كنند‌. آنان كه راهدانان حیات اند و رموز زندگانی را بهتر می‌دانند و به چم و خم این جاده هزارپیچ آشنایند، دست جوانان رابگیرند و عزیزانشان را در طریق رسیدن به مقصد هدایت نمایند‌.

 

 هشدار!

برخی از فرزندان كه به والدین خود جفا كرده اند، پس از گذشت زمان كه فرزنددار شدند و به جفای فرزندانشان مبتلا گشتند، به یاد والدین خویش می‌افتند و به جبران برمی‌خیزند‌. پاره‌ای از آنان توفیق جبران می‌یابند و اما برخی شان توفیق نمی‌یابند، زیرا پیش از بیدارشدن آنان، پدر ومادرشان خفته اند! وآنگاه است كه حسرت و ندامت دمار از روزگارشان درمی‌آورد‌.  

   

گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ

www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: m-narjes.com