بيشتر ما در برخورد اول با يك شخص غريبه، زيبايي ظاهری فرد را ملاكي براي ارزيابي شخصيت او قرار ميدهيم...
جذابيت، جوانی، زيبايی از يك صورت تصويری ماندگار و زيبا ميسازند. اما چرا ميگويند يك صورت زيبا و ديگری نازيباست؟ زيبايی چيست و چه صورتهایي زيبا شناخته ميشوند؟ جراحان و متخصصان زيبايی چه تغييراتی در چهره به وجود ميآورند كه آن را جذاب و زيبا ميسازند؟ 
 
 

 

آنها كه زيبا هستند
برداشت و مفهوم زيبايي در جوامع گوناگون بسيار متفاوت است. تبليغات رسانه هاي گروهي، فيلمها و نوشته ها نيز بر معيارهاي ما از زيبايي موثر خواهند بود. به عنوان مثال بيني پهن در جامعه ما زيبا نيست ولي در كشور گينه نماد زيبايي و جذابيت است. يا در بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي و كشور خودمان، دندانهايي سفيد و رديف زيبا به نظر ميرسند ولي در بعضي كشورهاي افريقايي سياه كردن همه دندانها با مواد رنگي و شيميايي خاص، گامي در جهت زيباتر شدن به شمار ميرود. زيبايي به مجموعهاي از خصوصيات گفته ميشود كه احساس خوشايندي را در ذهن به وجود آورند و باعث جذابيت شوند. به زبان ديگر هر چه صورت يك فرد به ظاهر انساني نزديكتر باشد، زيباتر به نظر ميرسد. هر چه يك صورت با طبيعت هماهنگي و توازن بيشتري داشته باشد، جذابيت افزونتري خواهد داشت چون سلامت، زنده بودن و شادي و خوبي را به نمايش ميگذارد.

 

 

 

زيبايي از نگاه جامعه
زيبايي ظاهري فرد اثرات زيادي در روابط اجتماعي فرد و تاثير او بر اطرافيانش در جامعه خواهد داشت. حقيقت اين است كه بيشتر ما در برخورد اول با يك شخص غريبه، زيبايي ظاهري فرد را ملاكي براي ارزيابي شخصيت او قرار ميدهيم. نتايج يك تحقيق كه در يكي از دانشگاههاي لندن انجام شد، نشان داد كه از ميان 11 هزار فردي كه مورد مطالعه قرار گرفته بودند، افرادي كه زيبايي ظاهري بيشتري داشتند، درآمدي بيش از ديگران كسب ميكردند و كساني كه زيبايي ظاهري كمتري داشتند 13درصد درآمد كمتري از ديگران داشتند. محققان اعتقاد دارند علت اين پديده اعتماد به نفسي است كه زيبايي ظاهري به شخص ميبخشد تا در موقعيتهاي شغلي و اجتماعي موثرتر و مطمئنتر عمل كند، بعضی اعتقاد دارند زيبايي ظاهری به فرد اين امكان را ميدهد كه از منافع و امكانات جامعه بيشتر استفاده كند به عنوان مثال، شغل بهتري كسب كند، و در حرفه خود پيشرفت كند و يا بتواند شريك زندگي مناسبتری انتخاب كند.

 

 


خصوصيات يك چهره زيبا

 مطالعات علمي نشان دادهاند، چهره هايي كه به نظر ما زيبا و جذاب به نظر ميرسند، ويژگيهاي خاص دارند كه اين ويژگيها را در 3 گروه اصلی ميتوان جاي داد:
1 سلامت و تندرستی 
2 زيبایی
3 حالتی از معصوميت چهره كودكان
همچنين تحقيقات علمی و روانشناسي در جامعه امروز جهان، معيارهاي خاصي را براي چهره زيبا در نظر ميگيرند كه البته مطلق نيستند. آكادمي جراحي زيبايي امريكا، مشخصات يك چهره زيبا براي خانمها را پوست كمي برنزه و نه رنگ پريده، صورتي باريك و بدون چربي اضافه، لبهاي پر، ابروهاي پر و تيره، مژههاي بلند و باريك، گونههاي برجسته، پلكهاي باريك، بيني باريك، پوست شفاف و كشيده و بدون چين و چروك، دندانهاي سفيد و مرتب، چشمهاي درشت و شفاف، پيشاني بلند، در نظر ميگيرند در مقابل ويژگيهاي يك چهره زيبا براي آقايان؛ پوست تيرهتر و سبزه، صورت جمعوجور و باريك با چربيكم، لبهاي قرينه، ابروهاي تيره و مژههاي پر، پهنتر بودن نيمه فوقاني صورت نسبت به نيمه تحتاني، چانه برجسته كه نشاندهنده قدرت مرد است، فك پايين قوي و بازاويههاي مشخص، ابروهاي پر و تيره، شيار بين بيني و لب كم عمق و پلكهاي نازك، است. اين معيارها در جامعه هاي مختلف ممكن است كمي متفاوت باشد و سليقه شخصي افراد مختلف نيز بر معيارهاي ذهني آنها از يك چهره زيبا موثر است ولي با وجود اين، اصول و معيارهاي زيبايی انسان در طول تاريخ و تا به امروز ثابت باقی مانده است.
 

 

 

عدد طلايی
مطالعات دانشمندان و اندازه گيري عناصر زيباي طبيعت مانند گلها، حشرات و پرندگان نشان ميدهد كه هميشه يك نسبت طلايي و يك عدد مشخصي بين ابعاد عناصر زيباي طبيعت وجود دارد. و اين عدد 1/618 است. اين نسبت در ابعاد چهره انسان و همچنين چشمانداز دندانها هنگام لبخند زدن رعايت شده است. به اين شكل كه صورتهايي كه موزون و هماهنگ به نظر ميرسند، نسبت طول به عرضشان 1/618 است و همچنين اگر يك فرد يك <لبخند زيبا> داشته باشد، اين نسبت به نوعي در نماي دندانهايش رعايت شده است. نسبت طلايي در گلبرگهاي گلها و اندازههاي بدن حشرات و حلزونها نيز خود را نشان ميدهد.

 

 

 

ناقرينگی زيبا
اگر از يك صورت عكسی تهيه كرده و به وسيله فتوشاپ آن عكس را نصف كنيم و تلاش كنيم با استفاده از عكس يك نيمه صورت نيمه ديگر را ترسيم كنيم مشاهده ميكنيم عكس حاضر با صورت طبيعی تفاوت دارد و اين نشان ميدهد كه صورت انسان دقيقا قرينه نيست.

هر چهره ای با لبخند زيبا نيست

علاوه بر اجزاء صورت، حالتهاي صورت نيز بر جذابيت چهره اثر مستقيمی دارند. حالتهايی از چهره وجود دارند كه با آن چهره جذاب است و حالتهايی وجود دارد كه جذابيت چهره را ميكاهد. بهعنوان مثال آكادمي زيبايي امريكا معتقد است <كه هر چهرهاي الزاما با لبخند زيبا نيست.> چهرههايي كه حالتهايي از شادي، انرژي و آشنايي و خودماني بودن را به نمايش ميگذارند، جذابتر به نظر ميرسند.

 

بمبی ساعتی درون چهره زيبا
پيری، بزرگترين دشمن يك چهره زيبا است كه زيباترين چهره ها را به تاراج غارتگری خود می برد. با پير شدن، پوست قابليت كشش خود را از دست ميدهد و چشمانی درشت و پلكهای باريك جای خود را به پلكهایی افتاده و چشمانی كه رد پای پيري بر آن به جای مانده است ميدهند گر چه تكنيكهای جراحي مدرن زمان انفجار اين بمب ساعتی را به تعويق می اندازند، ولی هنوز نتوانسته اند آن را به طور كامل از کار بیندازند.
 
« زیبایی باید در نگاه  تو باشد نه درآنچه که بدان می نگری »
 
 
گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle 
منبع:happyiranian.org
 
 مطالب پیشنهادی :
 اصل زیبایی در خانمها!
 شیوه های زیبایی زنان در کشور های مختلف!
 به دشمن زیبایی تان شبیخون بزنید!
 آخرین متدهای زیبایی
 ایرانی ها چه نوع صورتی را زیبا می دانند+معیار زیبایی در چند کشور