بعضى ها با حقوق كارمندى ، پز مهندسى مى‌دهند... كه نتیجه اش پیدایش بحران در معیشت خانواده است. زن و شوهر باید موازنه اى معقول و منطقى بین دخل و خرج ایجاد كنند
 

حقوق كارمندى و پز مهندسى

بعضى ها با حقوق كارمندى ، پز مهندسى مى دهند... كه نتیجه اش پیدایش بحران در معیشت خانواده است.

برنامه ریزى اقتصادى و به تعبیر روایات اسلامى " تقدیر المعیشه " ، یكى از اركان ثبات و پایدارى بنیان خانواده است و بدون آن ، جاى پایى براى بروز اختلاف پیش خواهد آمد.

زن و شوهر (و به تبع ، فرزندان خانه ) باید موازنه اى معقول و منطقى بین دخل و خرج ایجاد كنند و با پذیرش ‍ واقعیت ها، مانع مساله ساز شدن توقعات فردى شوند.

زنان خانه دار، مدیریت امور خانه را اگر بر محور قناعت و پرهیز از خرج هاى غیر لازم و تشریفاتى و تجملاتى تنظیم نكنند و از شوهران خود ، توقعات غیر منصفانه و بى جا و خارج از توان مالى و میزان در آمد او داشته باشند ، یا هزینه هاى غیر ضرورى را بر آنان تحمیل كنند ، باید منتظر بروز تنش باشند.

اساس خانواده و زندگى مشترك ، بر همكارى است . اگر هر یك از زن و شوهر، طلبكارانه یا تحمیل گرانه با طرف مقابل برخورد كنند ، آن تفاهم پدید نخواهد آمد.

سست شدن پایه هاى نهاد خانواده ، گاهى در اثر همین مسایل مادى و اقتصادى است و آغاز آن هم چه بسا از امور جزئى و بى اهمیت است و سر از بحران در مى آورد.

خرد یا هوس ؟

ثروت و امكانات ، براى تامین رفاه معیشتى و آرامش روحى و سكون خاطر است و نباید گذاشت به مایه تشنج و ماده اختلاف تبدیل شود.

به كار گیرى عقل و تدبیر در تنظیم اقتصادى خانواده ، ایجاب مى كند كه از چشم و هم چشمى و رقابت هاى كمر شكن یا حسادت هاى خانمان برانداز، پرهیز كنند و اجازه ندهند هوس به جاى عقل بنشیند و صفاى زندگى را از میان بردارد.

قناعت یكى از شیوه هاى خردمندانه در مصرف و خرج است .

 به تعبیر حضرت على (علیه السلام ): قناعت ، ثروتى پایان ناپذیر است .

نقطه مقابل قناعت و میانه روى و اعتدال اقتصادى ، ولخرجى و اسراف است كه هم ناسپاسى به نعمت هاى خداست ، هم زمینه ساز بروز فقر و تنگدستى است و هم هدر دادن امكانات است كه نابخردانه است . خرج هاى اسرافكارانه هرگز ستوده نیست و كسى كه خردمند باشد ، كس دیگر را بر ولخرجى نمى ستاید ، بلكه ملامت هم مى كند و اگر هم كسى در اثر اسراف و تبذیر و ریخت و پاش به فقر و افلاس كشیده شد ، دل كسى بر او نمى سوزد و جاى ترحم نیست ، چرا كه هر چه كرده خود كرده است .

این مضمون كلام امیر المومنین (علیه السلام ) است كه فرموده است : اسرافكار را واگذار كه نه بخشش او ستایش انگیز است ، نه تنگدستى اش ترحم انگیز.
 
تجمل گرایى ، بیش از آنكه راحتى بیاورد ، ناراحتى مى آفریند و به جاى آرامش ، زندگی ها را دستخوش آشفتگی ها و زلزله هاى ویرانگر مى سازد. در وراى بسیارى از چهره هاى به ظاهر شاد و شنگول طبقات مرفه و تشریفاتى ، غمى سنگین و اضطرابى دایمى نهفته است .

كیست كه نداند درون این گونه خانواده ها كه با هم به رقابت و چشم و هم چشمى پرداخته اند ، چه مصیبت ها و مشكلات و كدورت ها پنهانند كه گاهى هم سرباز كرده و به بیرون درز مى كنند!...

نه اسراف ، نه بخل

مدیریت اقتصادى خانه ، نیازمند ایجاد توازن در دخل و خرج و به كار گیرى عقل و مصلحت به جاى هوس و اسراف و تبذیر است . در این مسئله ، زن و مرد سهیم و شریكند ، و باید براى رسیدن به سطح معتدل در معیشت ، همكارى داشته باشند و بكوشند ، نگذارند مسایل مالى در زندگى مشترك ، عواطف انسانى و مهر و صفا را تحت الشعاع قرار دهند.

حركت در مرز تعادل دشوار است . مواظبت بر اینكه نه گرفتار بخل و امساك شود و نه در دامن اسراف و ولخرجى بیفتد، هوشیارى و منطق مى طلبد. برخى به عنوان اینكه باید قناعت كرد و حسابگر بود ، بر خانواده خود سخت مى گیرند و گاهى حق آنان را هم تضییع مى كنند. برخى هم به عنوان اینكه باید دست و دل باز و بخشنده و كریم بود ، مال خود را هدر مى دهند و ولخرجى مى كنند.

حضرت امیر (علیه السلام ) در سخن حكیمانه اى به رعایت مرزى معتدل میان این افراط و آن تفریط دستور مى دهد و مى فرماید:

بخشنده باش ، ولى نه ولخرج و اسرافكار، و اندازه گیر باش ، ولى نه سختگیر و بخیل .

آنچه در آغاز زندگى و تشكیل خانواده و در هنگامه ی خواستگارى و عقد و عروسى به نظر نا چیز و غیر مهم جلوه مى كند ، گاهى در آینده سبب بروز مشاجرات و اختلاف مى شود.

در گرما گرم اول ازدواج ، شاید هر دو طرف براى پا گرفتن یك وصلت ، چنین وانمود كنند كه با هر شرطى موافقند و در هر شرایطى سازگارند و هر مهریه اى را مى پذیرند. ولى در بستر زمان ، وقتى به نتوانستن برخورد كنند ، ناسازگارى چهره زشت و ناهنجار خود را نشان مى دهد.

در ایجاد تفاهم اقتصادى در زندگى مشترك ، دو جانب مؤثر است :

یك طرف قضیه به بانو مربوط مى شود ، طرف دیگر به آقا.

یكى باید قناعت به خرج دهد ، یكى هم باید بر تلاش بیفزاید.

زن باید كم توقع و صبور باشد ، مرد هم باید از بخل و سختگیرى بى مورد و بیش از حد دست بردارد.

هزینه هاى لازم

گر چه تامین مخارج زندگى بر عهده مرد خانه است ، ولى زن نیز نباید خارج از وسع و توان مادى شوهر، توقع داشته باشد.

گر چه زن ، باید صبورى و تحمل و قناعت پیشه كند ، ولى مرد هم باید در حد توان و وسع خویش ، بر زن و فرزندان خود وسعت و گشایش دهد و از آنچه خداوند روزى كرده است ، خرج كند. این همكارى ، به استحكام بنیان خانواده كمك مى كند.

در حدیثى امام كاظم (علیه السلام ) فرموده است :

سزاوار است كه مرد، بر خانواده خود گشایش و وسعت دهد ، تا اهل خانه آرزوى مرگ او را نداشته باشند.

و این سخن ، شوخى نیست . نمونه هاى واقعى آن را در جامعه خودمان فراوان مى توان یافت . خرج كردن براى خانواده و رفع نیازهاى آنان ، تاكید و سفارش پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله ) است كه فرمود:

از خانواده و افراد تحت تكفل خود آغاز كن .

اگر مرد ، در حدى كه وظیفه اوست و در توان او مى گنجد ، به تامین نیازهاى همسر و فرزندانش نپردازد ، هم از چشم ها مى افتد ، هم آنان عقده اى مى شوند ، هم حقشان زیر پا گذاشته مى شود .اگر مرد آنچه را كه حق خانواده است ، تهیه كرد ، منت هم نباید بگذارد.

پس هم باید به تعادل اقتصادى اندیشید ، هم از ریخت و پاش هاى غیر ضرورى در مخارج و مصارف پرهیز كرد ، هم سختگیرى هاى بى جا و آزار دهنده را كنار گذاشت ، هم با تفاهم و تبادل نظر به برنامه ریزى درست و قوام بخش زندگى پرداخت ، هم معیار خرد و منطق را به كار گرفت نه هوس ها و تجمل گرایی هاى مشكل آفرین و چشم و هم چشمی هاى حسودانه را ، هم نیازهاى واقعى را از نیازهاى كاذب باز شناخت ، هم بر سختی ها و ناداری ها و كمبودها تحمل داشت ، هم صفاى خانه و خانواده را با مطرح ساختن نزاع هاى مالى و پولى بر هم نزد ، هم سطح زندگى را بر مبناى سطح در آمد تنظیم كرد و استوار ساخت ، هم از درون خانواده هاى گرفتار تشریفات كه بسیار تلخ و رنج آور است عبرت گرفت ، هم خواسته هاى خود را بر طرف مقابل تحمیل نكرد ، هم قناعت را به عنوان یك سرمایه معنوى پاس داشت ، كه گفته اند: چو دخلت نیست ، خرج آهسته تر كن .
 
 
مطالب پیشنهادی:
راه هایی برای موفقیت اقتصاد خانواده
سه کار پر درآمد برای خانواده در تمام ایام سال
پنج مهارت آینده ساز
تکنیک هایی برای فروشندگی موفق
روشهای پس انداز نمودن پول
با بچه‌هایتان در مورد درآمدتان صحبت كنید!
 
 
 
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:tebyan.net