خبرگزاري فارس: درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در شش ماهه نخست سال جاري به 25 ميليارد و 625 ميليون دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال جاري با احتساب مبلغ 27852 ميليارد ريال صادرات نفت خام (معادل مبلغ 4/3129 ميليون دلار) در پنج ماهه اول سال جاري براي معاوضه با واردات بنزين و نفت و گاز مورد نياز كشور موضوع جز 7 بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 86 كل كشور، مبلغي در حدود 102852 ميليارد ريال مي باشد.
بنابراين گزارش، رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 86 كل كشور در حدود 1/122 درصد تحقق يافته است.
مبلغ مذكور در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 85 در حدود 1/1 درصد افزايش دارد.
طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي شش ماهه اول سال 86 بدون احتساب صادرات نفت خام براي معاوضه و واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور مبلغي در حدود 9/25113 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است.
به گزارش فارس، رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 85 (مبلغ 6/24789 ميليون دلار) در حدود 3/1 درصد افزايش دارد.
طي شش ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغي در حدود 5/493 ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است.
اين گزارش افزود: نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در شش ماهه اول سال جاري به كل دريافتها در حدود 33 درصد مي باشد.
نسبت مذكور در سال قبل در حدود 5/33 درصد بوده است. اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 86 كل كشور در حدود 3/26 درصد مي‌باشد.