خبرگزاري فارس: متوسط مصرف بنزين در تهران قبل از سهميه بندي 15/13 ميليون ليتر در روز بود كه اين رقم پس از اجراي طرح سهميه بندي بنزين با 5/15 درصد كاهش به 11/11 ميليون ليتر در روز رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در 216 روز گذشته از ابتداي سال تا پايان مهرماه 31 ميليارد و 403 ميليون و 530 هزار ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيده است.
سهم بنزين مصرفي از اين رقم 14 ميليارد و 561 ميليون و 210 هزار ليتر و گازوئيل نيز 16 ميليارد و 842 ميليون و 320 هزار ليتر مي باشد. متوسط مصرف بنزين و گازوئيل در اين مدت به ترتيب 21/67 و 97/77 ميليون ليتر گزارش مي‌شود.
بنابراين گزارش، طي اين مدت 2 ميليارد و 593 ميليون ليتر بنزين به تنهائي در كلان شهر تهران مصرف شده است.
متوسط مصرف بنزين تهران در فروردين ماه 18/12 ميليون ليتر، ارديبهشت 92/13، خرداد 35/13، تير 5/11، مرداد 1/11، شهريور 95/10 و مهرماه 9/10 ميليون ليتر بود.
متوسط مصرف بنزين تهران قبل از سهميه بندي 15/13 ميليون ليتر و پس از سهميه بندي 11/11 ميليون ليتر بوده كه كاهش 52/15 درصدي را نشان مي‌دهد.
از ابتداي سال تا پايان مهرماه بطور متوسط روزانه 12 ميليون ليتر بنزين در كلان شهر تهران مصرف شد.
متوسط واردات بنزين در فروردين ماه سال جاري روزانه حدود 30 ميليون ليتر، ارديبهشت 34، خرداد 28، تير 34،‌ مرداد 18 و از شهريور ماه تا پايان سال حدود 15 ميليون ليتر مي‌باشد.
بر اين اساس در 7 ماه گذشته بيش از 5 ميليارد و 471 ميليون و 810 هزار ليتر بنزين به كشور وارد شده كه با احتساب مصرف 14 ميليارد و 561 ميليون و 210 هزار ليتر در اين مدت، توليد پالايشگاه‌هاي كشور نيز به رقم 9 ميليارد و 89 ميليون و 400 هزار ليتر محاسبه مي‌شود.
متوسط مصرف بنزين كشور در اين مدت 41/67 ميليون ليتر بود كه تهران به تنهائي بيش از 17 درصد آن را به خود اختصاص داده است.
اين گزارش حاكي است: واردات بنزين طي شش ماهه نخست سال جاري بيش از 9/2 ميليارد ليتر معادل 4/1 ميليارد يورو بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش به ترتيب 42 و 45 درصد كاهش نشان مي دهد.