شلیک نهایی
طبیعی است که یک روز بعد از انتخابات، کاریکاتوریست‌ها، کارتونیست‌ها، طراحان و طنزنویسان هم بیکار نمانند و دست به قلم شوند.

شلیک نهایی در روز انتخابات

کاریکاتور محسن ظریفیان برای انتخابات

کاریکاتور محسن ظریفیان برای انتخابات

منبع: روزنامه قانون