بابک زنجانی به خط پایان رسید
در حاشیه اعلام حکم اعدام برای بابک زنجانی.

بابک زنجانی در خط پایان

 

 

 

 

 

 

منبع: سلمان طاهری. شهروند