چند راهکار فوق العاده برای جلوگیری از سوختگی در چهارشنبه سوری
اگر فرهنگ سازی به شیوه مدرسه و تلویزیون برای رعایت کردن اصول برپایی مراسم چهارشنبه سوری بی خطر کار ساز نبوده، این تصویر را ببینید.

 فرهنگ سازی به شیوه مدرسه و تلویزیون برای چهارشنبه سوری

 

 برپایی مراسم چهارشنبه سوری

فرهنگ سازی به شیوه مدرسه و تلویزیون برای رعایت کردن اصول برپایی مراسم چهارشنبه سوری

منبع: ارسالی کاربران