چگونه در نوروز به ماچ نرویم!
ماهنامه «خط خطی» کارتون زیر اثر محسن ایزدی را برای محافظت در برابر ماچ در نوروز منتشر کرده است!

فرار از روبوسی در عید دیدنی

محافظت در برابر ماچ در نوروز

محافظت در برابر ماچ در نوروز 

 

منبع: مجله خط خطی