بفرمایید یارانه 250 هزار تومانی
علی میرایی، شایعه شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.

شایعه شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی

yarane.jpg

 

منبع: ایسنا