رانندگی ایرانی‌ها در کره جنوبی
گواهینامه‌های رانندگی ایران در کره جنوبی هم اعتبار پیدا کرد.

 نازنین جمشیدی این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

گواهینامه‌های رانندگی ایران در کره جنوبی هم اعتبار پیدا کرد

گواهینامه‌های رانندگی ایران در کره جنوبی هم اعتبار پیدا کرد

 

منبع: شهروند