بامداد صبح امروز 6 متهم پرونده سرقت مسلحانه از بانك‌هاي صادرات و ملي دستگير شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، شش متهم پرونده سرقت مسلحانه از بانك صادرات شعبه زرافشان و بانك ملي شعبه آموزش و پرورش، صبح امروز در شهر اصفهان و تهران دستگير شدند.
سه متهم اصلي دراصفهان و سه نفر همزمان در تهران دستگير شدند.