انجمن حمايت از بيماران كليوي نيز به جمع منتقدان سريال جديد ابراهيم حاتمي كيا پيوست.

شنيده ها حاكي است اعضاي اين انجمن در صدد انتشار بيانه اي در مخالفت با پخش اين سريال هستند. علت اين مخالفت اين است كه به زعم اعضاي تصميم گيرنده اين انجمن، اين سريال داستان خود را به گونه اي روايت مي كند كه به جاي تقدير و بزرگداشت از افراد عضو دهنده و عضو گيرنده، به نوعي اين عمل را تقبيح مي كند و به همين دليل از زمان پخش اين سريال ميزان اهداء عضو كاهش يافته است. ضمن آنكه بسياري از افرادي كه در اين سال ها اقدام به اهداء و دريافت عضو كرده اند نيز از ديگر اين سريال ناراحت شده اند.

حاتمي كيا اين روزها پاسخ سوال هيچ خبرنگاري را براي مصاحبه درباره حلقه سبز نمي دهد. ضمن آنكه شنيده مي شود مسوولان سازمان نيز با توجه به هزينه انجام شده براي ساخت اين سريال از ميزان بيننده آن رضايت ندارند و در صدد هستند با شيوه هاي مختلف و پخش تيزر، بينندگان را به تماشاي اين سريال ترغيب كنند.