دود
سقوط يك شيء عجيب در استان گلستان نگراني اهالي را به دنبال داشته است.

گرگان گزارش دادكه با سقوط يك شيء ناشناس از آسمان دودي غليظ محل حادثه ، فاضل آباد در حومه گرگان ،را فرا گرفت و مردم بومي نيز با نگراني در محل حادثه جمع شدند.

اين در حالي است كه ماهيت اين شيء كه بعد از سقوط، صداي انفجار مهيبي را به همراه داشت، هنوز مشخص نيست.

يك مقام نزديك به استانداري گلستان در اين رابطه گفت: ماهيت شيء تحت بررسي است اما بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه اين شيء باك بنزين يك هواپيماي سنگين بوده كه احتمالا در حال پروازيك هواپيما رها شده است ولي از هواپيما خبري نيست!!