بالا رفتن سن ازدواج دختران فقط مختص به کلان شهرها نيست و مثل يک بيماري به روستاها و عشاير نيز منتقل شده است.
سرويس اجتماعي برنا
چهره آفتاب سوخته اش در زير نور خورشيد، سنش را چند برابر نشان مي داد. با چنان مهارتي مشک را حرکت مي داد که هر بيننده اي را به تحسين وامي داشت. همانند صحرايي که در آن قد کشيده بود خشن و سخت بود. حضورم را که احساس مي کند براي لحظه اي دست از حرکت بر مي دارد و با دست پر از پينه اش، دستم را مي فشارد و بعد دوباره به کارش ادامه مي دهد.
دختر کوير سعي مي کند لبخندي تصنعي به لب داشته باشد اما از توي نگاهش غمي بزرگ را مي خواني که شايد ترس از آينده اي نامفهموم را القاء مي کند. وي به خوبي آگاه است که همه افراد ذکور خاندانش يواش يواش و براي يک آينده درخشان به شهرهاي بزرگ کوچ مي کنند و کم کم جمعيت طايفه اش کاهش مي يابد و حالا او مانده با پدر و مادري پير و در هم شکسته و يک عالمه رسم و سنت قديمي که دختر فقط بايد با هم خون خود ازدواج کند.
دختر کوير مي خواهد ازدواج کند و مانند خيلي از افراد تشکيل خانواده دهد اما پسران قومش به اميد آينده اي زيبا کوچ کرده اند و حالا او مانده با آرزويي محال و رسم و رسومي دست و پاگير!
کارشناس آسيب شناسي چه مي گويد؟
هنجارهاي فرهنگي، مناسبات، شرايط و نوع تمايلات از گذشته تاکنون در حال دگرگوني است و امروزه کمتر کسي به دنبال ازدواج هاي درون گروهي است.
يعقوب موسوي آسيب شناس و جامعه شناس شهري با بيان اين که امروزه به ازدواج برون گروهي از دو منظر مثبت و منفي نگاه مي شود، مي گويد:اين ازدواج موجب تغيير شرايط جهت تشکيل خانواده جامعه مي شود.
وي بيان مي کند: معيارها، علاقمندي، عشق و مناسبت هاي اجتماعي زوج هاي جوان در جامعه امروز موجب مي شود که جوان عشايري دست به انتخاب بزند و برون از گروه و طايفه خود براي خود همسر انتخاب کند.
موسوي با اشاره به اين مطلب که ازدواج هاي برون گروهي موجب بالا رفتن سن دختران عشايري مي شود، بيان مي کند: به مرور زمان نگاه ها ي طايفه اي و قبيله اي به ازدواج برون گروهي تغيير مي کند. وضعيت تجرد دختران عشايري موقت است و بعد از مدتي تغيير مي کند.
اين آسيب شناس با بيان اينکه تجرد دختران عشايري به عنوان يک بيماري تلقي نمي شود که بتوان براي آن راهکار معرفي کرد، ادامه مي دهد: به تدريج وضعيت هنجارمند جامعه، تغيير کرده و همه امور خانواده و جامعه دستخوش تحولات خواهند شد.بعبارتي اجراي برنامه هاي مختلف آموزشي، تربيتي و فرهنگي بر نگرش افراد تاثير گذاشته و راه را براي انجام ازدواج هاي برون گروهي در ميان اين خانواده ها هموار خواهد کرد.