گزارش بازرسي کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي کل کشور ازعملکرد چند باشگاه دولتي فوتبال مشخص کرد که درانعقاد قرارداد با بازيکنان و پرداخت وجوه به آنها مبالغ مندرج در قراردادهاي داخلي باشگاه‌ها با بازيکنان، با مبالغ ذکر شده در قراردادهاي ارائه شده به هيأت فوتبال استان‌ها و سازمان ليگ مغايرت‌هاي اساسي دارد.

به گزارش سرويس اجتماعي برنا، روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد ، بازرسي کارشناسان و بازرسان اين سازمان ازعملکرد چند باشگاه دولتي فوتبال درانعقاد قرارداد با بازيکنان و پرداخت وجوه به آنان مشخص شد که براي مثال يکي از باشگاه‌هاي فوتبال، قرارداد يک ميليارد و پانصد ميليون ريالي با يک بازيکن را به مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال به سازمان ليگ منعکس کرده است.

همچنين در اين گزارش بر رعايت نشدن مفاد آيين‌نامه نقل و انتقال بازيکنان که مورد عمل سازمان ليگ و باشگاه‌ها است تصريح و عنوان شده است: سازمان ليگ به لحاظ کمبودهاي سخت‌افزاري (نيروي انساني، امکانات و بودجه) نتوانسته در شش دوره ليگ حرفه‌اي، بر عملکرد باشگاه‌ها از حيث قراردادهاي بازيکنان با باشگاه‌ها و رعايت ساير مفاد آيين‌نامه مذکور، نظارتي داشته باشد. همچنين اجرا نشدن آيين‌نامه نقل و انتقال، باعث شده تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعايت حقوق بازيکن و باشگاه، اشاعه دهنده روابط ناسالم در زدو بندهاي بين بازيکنان، مربيان و باشگاه‌ها باشند.

در گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص صداقت نداشتن باشگاه‌هاي فوتبال با سازمان ليگ فوتبال آمده است: متأسفانه ارسال نکردن قراردادهاي بازيکنان و باشگاه‌ها با مبالغ واقعي به سازمان ليگ فوتبال براي فرار از پرداخت ماليات واقعي، به عنوان يک عرف در عملکرد باشگاه‌ها درآمده و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نيز عليرغم اطلاع از اين موضوع هيچ ‌گونه واکنشي از خود نشان نداده است.

بررسي‌هاي سازمان بازرسي کل کشور از نحوه پرداخت‌ها در قراردادهاي باشگاه‌هاي پيروزي (پرسپوليس) و استقلال به بازيکنا‌شان حاکي است: نحوه پرداخت وجوه در قراردادهاي اين دو باشگاه با بازيکنان، برخلاف ضوابط اوليه مالي است. ضمن اينکه، چون دو باشگاه استقلال و پرسپوليس(پيروزي) فاقد آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب هستند اين امرمزيد برعلت گشته است. همچنين دو باشگاه استقلال و پرسپوليس فاقد بودجه سنواتي مصوب هستند.

سازمان بازرسي کل کشور در بررسي عملکرد باشگاه‌هاي دولتي فوتبال درانعقاد قرارداد با بازيکنان و نحوه پرداخت وجوه به آنان، به اقدامات و عملکرد خوبي که باشگاه‌هاي دولتي در اين زمينه داشتند اشاره کرده است.

همچنين در اين گزارش آمده است: باشگاه فرهنگي- ورزشي سايپا در بين باشگاه‌هاي مورد بررسي از چند جهت داراي بهترين عملکرد است.

1- کليه قراردادهاي اين باشگاه با بازيکنان با همان مبالغ واقعي به سازمان ليگ منعکس شده است.

2- در کليه پرداخت‌هاي صورت گرفته به بازيکنان، ماليات پنج درصد تکليفي در اسناد مالي از وجوه مربوطه کسر و به حساب‌هاب قانوني اداره ماليات واريز شده است.

3- کليه پرداخت‌ها به بازيکنان، از طريق حساب‌هاي مجاز و طبق اسناد مالي مثبته و به صورت واريز به حساب‌هاي بازيکنان انجام مي گيرد.

4- اين باشگاه از لحاظ عملکرد درآمدزايي، با اعمال مديريت موفق، هيچگونه هزينه‌اي مازاد بر هزينه‌هاي شرکت سايپا به اين شرکت و سهامداران آن وارد ننموده و به صورت خودکفا، هزينه‌هاي مربوطه را تأمين و داراي سوددهي نيز است. اين باشگاه چهارچوب تشکيلاتي يک باشگاه خصوصي را فراهم کرده و داراي چند زمين تمرين و امکانات مربوطه است. تنها کمبود آن در اختيار نداشتن ورزشگاه اختصاصي است که در دست مطالعه براي اقدامات آتي است.