سرپرستی از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست (فرزندخواندگی) با مصوبه مجلس شورای اسلامی به واگذاری بخشی از دارايی به كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستی مشروط شد.
 
به نقل از الف ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی موادی از لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست تصویب كردند: دادگاه درصورتی حكم سرپرستی صادر می‌كند كه درخواست كننده، بخشی از اموال یا حقوق خود را به كودك یا نوجوان تحت سرپرستی تملیك كند.

بر این اساس، تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است و در مواردی كه دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌كننده ممكن یا به مصلحت نیست و سرپرستی كودك یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبی به تملیك بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌كننده و اجرای دستور، حكم سرپرستی صادر می‌كند.

همچنین براساس ماده دیگری از این لایحه، درخواست‌كننده منحصر یا درخواست‌كنندگان سرپرستی باید متعهد شوند كه همه هزینه‌های مربوط به نگهداری، تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین كنند.

این حكم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای كودك یا نوجوان جاری است. به همین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی، خود را نزد یكی از شركت‌های بیمه به نفع كودك یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر كنند.

همچنین ماده 16 این لایحه به‌دلیل آنكه خلاف قانون اساسی شناخته شد برای بررسی بیشتر به كمیسیون تخصصی ارجاع یافت.براساس این ماده قرار بود اداره امور و دارایی‌های صغار با نظارت سازمان بهزیستی تا زمان رسیدن به سن رشد بر عهده سرپرست منحصر یا سرپرستان باشد و آنها مكلف باشند به تملیك و انتقال دارایی‌های كودك یا نوجوان به نام وی اقدام كنند مگر اینكه به حكم دادگاه صالح ترتیب دیگری برای اداره اموال این دسته از افراد مقرر شده باشد.

در ادامه بررسی مواد این لایحه، نمایندگان تصویب كردند كه حقوق و تكالیف سرپرست كودك یا نوجوان تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر حقوق و تكالیف پدر و مادر و اولاد باشد.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجلس موكول شد‌.
 
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:alef.ir