پنج اصطلاح کلیدی فناوری سال ۲۰۲۱
سال گذشته جهان تغییرات بسیار بزرگی را تحمل نمود و همگان تمام سعی‌شان را برای سازگاری با شرایط جدید به کار بستند.

اختصاصی سیمرغ