قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/11

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 660 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 647 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/10

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 680 هزار تومان و طرح قدیم 5 میلیون و 670 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/07

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  6 میلیون و 200 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 190 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/06

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  6 میلیون و 200 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 190 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/05

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/05

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  6 میلیون و 90 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 80 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/04

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/04

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 776 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 750  هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/12/03

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 330 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 305  هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/30

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 276 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 220 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/29

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 230 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 150 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/27

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 199 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 135  هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/26

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 72 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/23

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 88 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 70 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/21

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 65 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 50 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/20

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 25 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 10 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/19

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 966 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 950  هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/16

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 927 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 920  هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/15

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/15

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 984 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 980 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/14

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 993 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 970 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/13

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 981 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 970 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/12

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 44 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و 20 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/08

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  5 میلیون و 12 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 980 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/07

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 955 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 935 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/06

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 926 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 920 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/05

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/05

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 915 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 900 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/11/02

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 862 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 830 هزار تومان است