سنجش شخصيت با چند سئوال ساده  

به سوالات زير با دقت و صادقانه پاسخ بدهيد و در پايان تعبير پاسخ هايتان را مشاهده بفرمائيد

سوال ها:

1. دريا را با كدام يك از ويژگی هاي زير تشريح می كنيد؟

آبی تيره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 

2. كدام يك از اشكال زير را دوست داريد؟

دايره، مربع يا مثلث

 

3- فرض كنيد در راهرويی راه مي رويد . دو در می بينيد . يكی در 5 قدمي سمت چپ تان و ديگری در انتهای راهرو . هر دو در باز هستند . كليدی روی زمين درست جلوی شما افتاده است. آيا آن را بر می داريد؟ ؟

 

4- رنگهای روبرو را به ترتيب اولويتی كه برايتان دارند بگوييد . قرمز , آبی , سبز ,سياه و سفيد

 

5. دوست داريد در كدام قسمت كوه باشيد؟

 

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟

قهوه‌ای، سياه يا سفيد

 

7- توفانی در راه است . كداميك را انتخاب مي كنيد: 

 يك اسب يا يك خانه ؟

 

پاسخ ها:

 

1- آبی تيره : شخصيت پيچيده

 

سبز: آسان گير و بی‌خيال

شفاف: به سادگی قابل درك

گل‌آلود: آشفته و سردرگم

2- دايره : سعی می كنيد طوری رفتار كنيد كه خوشايند همه باشد.

 

مربع: خودرأی و خود محور

مثلث: يك دنده و لجباز

(اندازه اشكال با خودخواهی و منيت شما ارتباط مستقيم دارد)

 

3- بله : شما آدم فرصت طلبي هستيد

 

نه: آدم فرصت‌طلبی نيستيد.

 

4- اين سئوال , اولويتهای شما در زندگی را مشخص می كند.

 

 

آبی: دوستان/ روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: شهوت و دلبستگي

سياه: مرگ

سفيد: ازدواج

 

5- ميزان ارتفاعي كه انتخاب مي كنيد رابطه مستقيم با ميزان جاه طلبي شما دارد .

 

 

6- قهوه ای : فروتن و خاكی

سياه: غيرقابل پيش‌بيني، سركش، هيجان‌انگيز

سفيد: برتر، مغرور، تاثيرگذار

 

7- اين سئوال , اولويتهای شما به هنگام مشكلات را تعيين مي كند.

اسب: همسر      خانه: فرزندان