آیا می دانید چه رابطه ای ممکن است بین گیاه اسطوخودوس و زایمان وجود داشته باشد؟
 
یافته های یک مطالعه نشان می دهد استشمام رایحه اسطوخودوس باعث كاهش اضطراب هنگام زایمان،كاهش ترشح كورتیزول از غده آدرنال و افزایش ترشح سروتونین از دستگاه گوارش می شود.
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر استشمام رایحه اسطوخودوس بر سطح اضطراب در زنان نخست‌زا و بررسی تغییرات غلظت پلاسمایی كورتیزول، سروتونین و 5- هیدروكسی ایندول استیك اسید (5-HIAA) توسط فیروزه میرزایی،کارشناس ارشد دانشکده پرستاری و مامایی رازی و جمعی از همکارانش انجام شده است.
زنان نخست‌زا در هنگام زا
یمان دچار اضطراب شدیدی می‌شوند كه همین اضطراب،سبب كاهش شانس زایمان طبیعی خواهد شد. از طرف دیگر،تحقیقات نشان می دهند كه استشمام رایحه اسطوخودوس منجر به كاهش استرس و اضطراب می‌شود.
این مطالعه بر روی 121خانم باردار نخست‌زای مراجعه‌كننده به اتاق درد بیمارستان‌های حافظ و زینبیه شیراز كه در هفته 37 بارداری یا بیشتر بودند و دیلاتاسیون سرویكس آنها 4-3 سـانتی متر بود، انجام شد.
افراد به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند.افراد گروه مورد به مدت یك ساعت اسانس اسطوخودوس را استشمام كردند.
پرسش‌نامه اسپیل‌برگر توسط افراد هر دو گروه قبل و بعد از رایحه‌درمانی تكمیل شد.نبض و فشارخون، غلظت پلاسمایی هورمون‌های كورتیزول،سروتونین و 5-HIAA ،قبل و یك ساعت پس از رایحه‌درمانی در هر دو گروه اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که قبل از مداخله، سطح اضطراب و غلظت هورمون‌ها در هر دو گروه یكسان بود.پس از رایحه‌درمانی، سطح اضطراب و غلظت كورتیزول گروه مورد به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد كاهش و غلظت سروتونین و 5-HIAA افزایش نشان داد. غلظت كورتیزول بعد از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد كاهش معنی‌داری داشت. رایحه بر میزان نبض و فشارخون افراد تأثیری نداشت.
نتایج نهایی بررسی موید این مطلب است که استشمام رایحه اسطوخودوس باعث كاهش سطح اضطراب هنگام زایمان،كاهش ترشح كورتیزول از غده آدرنال و افزایش ترشح سروتونین از دستگاه گوارش می‌شود.

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
isna.ir:منبع

مطالب پیشنهادی:
فاصله مناسب بین زایمان ها
توصیههایی برای کاهش وزن پس از زایمان
با آزمايشهای پيش از زايمان آشنا شويد
روشی برای زایمان بدون درد؟!
تستی برای تشخیص زایمان زودرس