عفونت در اتاقهایی که پنجره آنها باز است کمتر از اتاقهایی می باشد که از تهویه استفاده می شود.
 
 

بعضی عفونتها مانند بیماری سل و دیگر بیماریهای عفونی محیط را از طریق هوا آلوده می کند و این باکتریها از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال می باشد. مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستانها و درمانگاهها و یا پرستاریهای در منزل بیشتر در معرض این ریسک انتقال هستند.

در یک مطالعه جدید مقایسه ای در پرو ، تهویه هوای 70 اتاق به دو روش پنجره های باز و دستگاههای مکانیکی تهویه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش محققان که در فوریه سال 2007  در مجله (plos medicine) به چاپ رسیده است دریافتند که ریسک گسترش عفونت در اتاقهایی که تهویه آنها با پنجره های باز انجام شده کمتر از اتاقهایی است که با 12 عدد دستگاه مکانیکی ، تهویه صورت گرفته است در واقع نشان داده شد که تهویه اطاقهای با پنجره های باز 6 برابر بیشتر از روش دوم بوده است.

"به نظر می رسد که توصیه مادربزرگها در خصوص باز کردن پنجره اطاق بیمار فقط به خاطر احساس بهتر بیمار نبوده بلکه ریسک ابتلاء به عفونت سایر افراد خانواده را نیز کاهش می داده است."

مترجم:دکتر سرخوش

www.healthnews.com