خواص مواد

این گیاه مرهم معده است
نوشیدنی ویژه کارمندان