دکتر جهانپور و آخرین مطالب مرتبط با دکتر جهانپور

یک خانم، جانشین جهانپور شد

یک خانم، جانشین جهانپور شد

با حکم وزیر بهداشت سخنگوی وزارت بهداشت منصوب شد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/19

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/19

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/18

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/18

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/17

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/17

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/16

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/16

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/15

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/15

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/13

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/13

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/12

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/12

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/11

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/11

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/10

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/10

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/09

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/09

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/08

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/08

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/07

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/07

  سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۰۸۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور طی بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۱۱۱ هزار بیمار بهبود یافته و ترخیص شده اند

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/06

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/06

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/03

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/03

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/02

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/02

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/01

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/03/01

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/31

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/31

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/30

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/30

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/29

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/29

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/28

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/28

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/27

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/27

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/25

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/25

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/24

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/24

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/23

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 99/02/23

  سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا را اعلام کرد