میكروبها با آزاد كردن برخی مواد شیمیایی با هم گفتگو می كنند


 
میكروبها با آزاد كردن برخی مواد شیمیایی با هم گفتگو می كنند.
به گزارش شبكه خبر ، دانشمندان در بررسی های جدید خود دریافتند ، میكروب ها با آزاد كردن برخی مواد شیمیایی ، پیام هایی برای یكدیگر ارسال می كنند.
بررسی ها نشان می دهد میكروب ها با این روش پیام رسانی ، زمان تهاجم به موجودات و چگونگی مقاومت در برابر داروهای پادزیست را به یكدیگر اطلاع می دهند.