بر اساس مطالعه‌ای جديد، هوای به شدت آلوده شهرها رايحه بانشاط گلها را قبل از اينكه امكان پراكنده شدن در محيط اطراف را پيدا كنند، از بين می‌برند..
 
 

بر اساس مطالعه‌ای جديد، هوای به شدت آلوده شهرها رايحه بانشاط گلها را قبل از اينكه امكان پراكنده شدن در محيط اطراف را پيدا كنند، از بين می‌برند.
يافته‌ها می‌توانند مشخص كنند كه چرا زنبورها و ديگر حشرات گرده افشان رو به زوال هستند: نبودن بوی گلها به اين معنيست كه آنها نمی‌توانند گلهايی را پيدا كنند كه شهد مورد نياز برای غذايشان را فراهم میكنند. در عوض اين امر بر گياهان اثر گذاشته و به تدريج باروری خود را از دست می‌دهند.
جوز فوئتس، از دانشگاه ويرجينيا، كه اين تحقيق را هدايت می‌كند، در مجلۀ محيط جوی می‌گويد: "مولكولهای بويی كه توسط گلها در محيطی با آلودگی كمتر توليد می‌شوند(همانطور كه در قرن 19 بود، می‌توانند در حدود 1000 تا 1200 متر جابجا شوند. در حالی كه در جريان هوای آلوده امروزی ِ شهرهای بزرگ فقط 200 تا 300 متر جابجا می‌شوند. اين مسئله پيدا كردن مكان گلها را برای حشرات گرده افشان مشكل و مشكل‌تر می‌كند.
برای آزمايش اين ايده، او از چگونگی جاجايی مولكولهای بوی گلها مدلی رياضی طراحی كرده است كه نشان می‌دهد آنها فرّار بوده و با آلوده كننده‌های شيميايی ناشی از اگزوز ماشين‌ها و دودكش‌ها، مانند ازن، هيدروكسيل و نيترات تركيب می‌شوند. به گونه‌ای كه به جای جابجا شدن در مسيرهای طولانی در جهت وزش باد‌، در نزديكی محل توليد خود خنثی می‌شوند و اين به اين معنيست كه زنبورها نمی‌توانند گياهان را پيدا كنند.
 
تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی سیمرغ-شیوا صارمی(www.seemorgh.com/entertainment)
منبع: گاردین(اختصاصی سیمرغ)