حرکات یوگا - حرکت کشیدن پا بطرف خود ( Leg Pulls )
این حرکت برای قوی شدن پاها و انعطاف پذیری بدن بسیار مناسب می باشد، همچنین شما را برای حرکات سختتر آماده می سازد.

با یوگا بدنی انعطاف پذیر داشته باید

این حرکت، حرکتی است که اگر شما بخواهید پاهایتان را قوی نمایید، می توانید آن را انجام دهید. انجام این حرکت باعث تقویت انعطاف پذیری بدن شما می شود و شما را برای انجام حرکات سختتر آماده می سازد. در اینجا با آموزش این حرکت آشنا می شویم.

 

 

1. روی یک زیر انداز دراز بکشید و زانوی راستتان را خم کنید.
 

 

گام اول


2. پای چپ را بلند کنید.
 

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام دوم


 
3. پای چپ را با هر دو دست بگیرید. اگر نمی توانید کف پای خود را بگیرید برای این حرکت می توانید از طناب استفاده نمایید و یا ران پا یا ساق پای خود را بگیرید. لگن خود را روی زمین پهن کنید و پایتان را به طرف خود بکشید. شانه ها را مماس با زمین نگه دارید .

 

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام سوم


4. پای راستتان را روی زمین قرار دهید. پای چپتان را به سمت خود بکشید. لگن خود را روی زمین پهن کنید و همانطور که سعی می کنید پای سمت چپتان را به طرف خود بکشید، فشاری نیز در جهت عکس آن بر پا وارد نمایید.

 

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام چهارم

 

تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ