شعر ادبی

صبح بهاری: فریدون مشیری
دوستكامی گیجاگیج
گریه، زبان دوم من است..!