خصوصیات پدری بی نظیر
 تهیه و گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment