کارتون روز: ورود خودرو های کف پارکینگ به بازار
وزیر صنعت از عرضه خودروهای کف پارکینگ به بازار خبر داد. این موضوع سوژه کارتونی از کیوان زرگری در شهرونگ شد

عرضه خودروی کف پارکینگی آغازشد!


وضعیت خودرو های کف پارکینگ شرکت ها

وضعیت خودرو های کف پارکینگ شرکت هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح کیوان زرگری