کارتون روز: بجای مواد مخدر, کاکائو بخورید!!
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته به جای مواد "کاکائو" مصرف کنید... محمدرضا میرشاه ولد با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به این موضوع پرداخت

بفرما کاکائوی سناتوری!


کاکائو جایگزین مواد مخدر

کاکائو جایگزین مواد مخدرگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد