حرکات یوگا - حرکت بلند کردن یک پا ( Single Leg Raises )
این حرکت برای پاها، ماهیچه های پایین تنه و ماهیچه های شکمی مفید است.

آموزش مرحله به مرحله حرکات یوگا

این تمرینات ساده برای پاها، بدن را برای انجام آساناها آماده می سازد. ماهیچه های شکمی و پایین تنه را قوی می سازند و بدن را برای حرکات ایستادن روی سر آماده می نماید.اگر ماهیچه های شما ضعیف هستند، در لحظه انجام حرکت متوجه می شوید که بلند کردن پاهایتان، پایین تنه را گرد می کنید و یا از شانه هایتان برای اینکار استفاده می نمایید. برای بدست آوردن بهترین نتیجه از تمرینات، مطمئن باشید که همه بدنتان روی زمین آرامش دارد و هیچ فشاری روی شانه ها و گردنتان نیست.

 

 

برای انجام این حرکات در ابتدا باید هر دو پا کنار هم و دستها کنار بدن باشند.در این حرکت یک پا  را بلند می کنیم در حالیکه پای دیگر روی زمین باقی می ماند. ممکن است در ابتدا انجام این کار برایتان سخت باشد پس می توانید کف دستها را بر روی زمین فشار دهید تا بتوانید پایتان را بلند نمایید. هر دو زانو باید کاملاً صاف باشد و پایین تنه را روی زمین فشار داده و ستون فقراتتان را صاف نمایید.


1.  روی زمین دراز بکشید، دستها کنار بدنتان باشد.

 

single-leg-raises-step1_copy.gif

گام اول

 
2. همراه با دم، پای راستتان را تا آنجا که می توانید بالا بیاورید. همراه با بازدم آن را پایین بیاورید.
 

گام دوم

 
3. این حرکت را با پای چپ نیز انجام دهید. هر پا سه بار.
 

single-leg-raises-step3_copy.gif

گام سوم

 
4. همراه با دم، پای راستتان را بالا بیاورید و با هر دو دست کف پا را بگیرید و پا را به سمت خود بکشید. سرتان روی زمین باشد.چند نفس عمیق بکشید.

 

single-leg-raises-step4_copy.gif

گام چهارم

 
5. سرتان را بالا بیاورید و چانه خود را به پا نزدیک کنید و نفس عمیق بکشید. همراه با بازدم سر خود را پایین بیاورید.به آرامی نفس بکشید.


 

گام پنجم


این حرکت را با پای دیگر تکرار کنید.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ