حرکات یوگا - حرکت بالا آوردن هر دو پا با هم ( Double Leg Raise )
حرکت بالا آوردن هر دو پا با هم در زیبایی کمر و رانها تاثیر زیادی دارد.

آموزش حرکات هر دو پا در یوگا

برای انجام این حرکت در ابتدا مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش هستند. انجام این حرکت به کمر و رانها شکل زیبایی می دهد.

 

 

1.  روی زمین دراز بکشید.


 double-leg-raise-step1_copy.gif

گام اول


2.  همراه با دم، هر دو پا را بالا بیاورید. زانوها راصاف نگه دارید و لگن را روی زمین پهن کنید.
 

 double-leg-raise-step2_copy.gif

گام دوم


 
3.  همراه با بازدم پاهایتان را پایین بیاورید. مطمئن شوید که پایین تنه شما زمانیکه پاهایتان را پایین می آورید کاملاً روی زمین قرار داشته باشد، تا از صدمه دیدگی ستون فقراتتان جلوگیری شود.


 double-leg-raise-step3_copy.gif

گام سوم

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ