25 عکس زیبا با تم آبی!
در عکس‌های زیر رنگ آبی غالب و بیشتر از رنگ‌های دیگر جلب توجه می‌کند. بعضی از آنها طبیعی بوده و برخی دیگر با تکنیک‌های فوتوشاپ به این شکل در آمده اند...

عکس های زیبا با زمینه رنگ آبی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages1.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages2.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages4.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages5.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages7.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages9.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages10.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages12.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages13.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages14.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages15.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages16.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages19.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages20.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages21.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages22.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages23.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/01/bluethemedimages24.jpg

 

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture   
اختصاصی سیمرغ