نمودارش را در ذهن خودتان ترسیم نمایید.
 
قبل از ازدواج 0 0 0
 

مرد: آره، ديگه نمي‌‌تونم بيش از اين منتظر بمونم.

 زن: مي‌‌خواهى من از پيشت برم؟

مرد: نه! فکرش را هم نکن.

زن: منو دوست داري؟

 مرد: البته!

 زن: آيا تا حالا به من خيانت کردي؟

مرد: نه! چرا چنين سوالى مي‌‌کني؟

 زن: منو مسافرت مي‌‌بري؟

مرد: مرتب!

زن: آيا منو مي‌‌زني؟

مرد: به هيچوجه! من از اين آدما نيستم!

زن: مي‌‌تونم بهت اعتماد کنم؟ 0 0 0
 

بعد از ازدواج .....

 همين متن را اين دفعه از پائين به بالا بخوانید.

(قابل توجه دخترایی که خونه بابایی رو خیلی دوست دارن =امثال سحر جان بابا)